Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti 200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

INTENZITET JAVNE POTPORE:

  • do 70%
  • do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate)

PRIHVATLJIVI KORISNICI: fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se bavi djelatnošću za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, dok u sektoru usluga mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se bavi uslugom za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na esavjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na esavjetovanju.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Korisnici su u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom.

Korisnik koji razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za tu djelatnost mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako korisnik OPG razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, ta djelatnost mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade

b) usluge u ruralnim područjima u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, a koje mogu obuhvaćati:

  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  • turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika. Pojedina naselja, iako imaju manje od 5.000 stanovnika, izuzeta su iz prihvatljivih ( Prilog 9_ Popis naselja )

Korisnik mora izraditi poslovni plan za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

Korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA:

Prihvatljivi troškovi definirani su u Listi prihvatljivijih troškova: Prilog 3_Lista prihvatljivih troškova.

Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo za financiranje u okviru ovoga Natječaja. Prijava početka građenja ne smije biti izvršena pri Nadležnom tijelu za graditeljstvo prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave.

Posebno su definirani maksimalni iznosi troškova za sufinanciranje gospodarskih vozila u svrhu obavljanja djelatnosti: Prilog 10_Maksimalni iznosi troškova

OPĆI TROŠKOVI: prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a.) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

b.) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna

c.) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u a. i b. i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo

Karta regionalnih potpora