Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasader/ka - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasader/ka

fasader

UVJETI UPISA

 

-18 godina života

-završenu osnovnu školu

-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju FASADER/KA.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 180 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 180 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 57 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 3 sata i praktični dio programa u  trajanju od 120 sati se izvodi radnim uvjetima fasadera/ke u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU FASADER/KA

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

– Razlikovati vrste,  svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih  radova

– Razlikovati i pripremiti alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova

– Koristiti  alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način

– Izdvoditi jednostavnije postupke u izradi fasada na građevinskim objektima.

Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Zbog uvođenja novih tehnologija i građevnih materijala u suvremenom građenju i profiliranja novih poslova u fasaderstvu; sve veće potrebe za  obrtničkom izradom fasaderskih radova, zbog izražene potrebe na tržištu rada; mogućnosti zapošljavanja u području građevinarstva i na tržištu rada EU.